TOP 5 'sparen zonder voorwaarden' (overzicht)
1,75% Knab: Knab Flexibel Sparen
1,70% Zwitserleven: Internet Sparen
1,65% ICBC: Spaarrekening *
1,65% Argenta: Internetspaarrekening *
1,65% Nationale-Nederlanden: Internetsparen
deposito 1 jaar
2,10% NIBC Direct
2,00% Anadolubank
2,00% Demir-Halk Bank
deposito 2 jaar
2,25% Anadolubank
2,20% NIBC Direct
2,20% Knab
deposito 3 jaar
2,55% Bigbank
2,30% NIBC Direct
2,30% Anadolubank
deposito 4 jaar
2,80% Bigbank
2,40% NIBC Direct
2,40% Demir-Halk Bank
deposito 5 jaar
3,05% Bigbank
2,60% Demir-Halk Bank
2,60% NIBC Direct
deposito 10 jaar
3,70% Bigbank
3,40% NIBC Direct
3,30% Zwitserleven

Depositogarantiestelsel

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de in Nederland opererende banken. Om in Nederland hun producten te mogen aanbieden, dienen banken te beschikken over een door De Nederlandsche Bank afgegeven vergunning. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat vermeld aan welke regels banken dienen te voldoen. Bij de Wft hoort een register waarin alle banken zijn opgenomen die over een vergunning beschikken (dit register is hier te raadplegen).

Tegoeden op betaalrekeningen, spaarspaldo’s op spaarrekeningen of termijndeposito’s vallen sinds 7 oktober 2008 tot 100.000 euro onder de depositogarantieregeling (voor 7 oktober 2008 was het gedekte maximumbedrag 40.000 euro). Deze garantieregeling houdt in dat per rekeninghouder per bank tot een bedrag van 100.000 euro De Nederlandsche Bank garant staat. Zowel van particulieren als kleine ondernemingen wordt dankzij deze regeling het spaargeld beschermd tegen het failliet gaan van banken. Alle op Rekeninginfo.nl vermeldde banken en producten van banken vallen onder de depositogarantieregeling! (met uitzondering van de genoemde ‘achtergestelde deposito’s’).

Indien een bank onverhoopt failliet gaat, keert DNB aan de rekeninghouders van de gefailleerde bank tot 100.000 euro het volledige bedrag aan spaargeld uit; de overheid hoopt hierdoor de angst voor het openen van een bankrekening bij een ‘onbekende bank’ of ‘buitenlandse bank’ weg te nemen en de concurrentie tussen banken te bevorderen.

Voor een gezamenlijke rekening (een ‘en/of’-rekening) van twee personen samen geldt dat DNB tot 200.000 euro voor 100% van het spaargeld garant staat.

Wettelijke regeling depositogarantiestelsel

De regels omtrent het depositogarantiestelsel zijn in de Wet op het financieel toezicht (Wft) terug te lezen in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 en verder uitgewerkt in het op artikel 3:259 Wft gebaseerde Besluit bijzondere prudentiele maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Stb. 2006, 507).

In artikel 26 lid 4 van genoemd besluit vindt u de hoogte van de garantieregeling terug zoals deze tot 7 oktober 2008 van toepassing was.

Hieronder treft u in het groen de voor de depositogarantieregeling relevante wetsbepalingen uit het besluit aan:


Artikel 20

1. Voor voldoening ingevolge het depositogarantiestelsel komen in aanmerking vorderingen uit deposito’s, met uitzondering van vorderingen uit deposito’s als bedoeld in bijlage B, die de betalingsonmachtige bank aan de personen, bedoeld in artikel 19, verschuldigd is of die hen toebehoren en die de betalingsonmachtige bank voor hen overeenkomstig de wettelijke en contractuele voorwaarden houdt.

Artikel 26

1. Vorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of artikel 20, eerste lid, die door de Nederlandsche Bank zijn vastgesteld, worden voldaan in de vorm van terugbetaling tot het in het vierde lid genoemde maximum.

4. Voor voldoening komen in aanmerkingen vorderingen tot maximaal € 20.000 per persoon als bedoeld in artikel 9 per betalingsonmachtige financiële onderneming en vorderingen tot maximaal € 40.000 per persoon als bedoeld in artikel 19 per betalingsonmachtige financiële onderneming, met dien verstande dat de vorderingen van personen als bedoeld in artikel 19 voor het gedeelte boven € 20.000 tot 90 procent worden voldaan.

7. Onze Minister kan besluiten dat, in afwijking van het vierde lid, andere maxima gelden voor de voor voldoening in aanmerking komende vorderingen. Onze Minister maakt het besluit daartoe bekend in de Staatscourant.
De Minister van Financien heeft in oktober 2008 besloten dat afgeweken wordt van de in artikel 26 lid 4 gestelde maxima. Sinds 7 oktober wordt hierdoor een bedrag van 100.000 euro per spaarder per bank ‘gedekt’ door het depositogarantiestelsel.

De op Artikel 26 lid 7 van het Besluit bijzondere prudentiele maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft gebaseerde ministeriele regeling luidt alsvolgt:


 

Ministeriële regeling houdende de tijdelijke vaststelling maximumbedrag in de zin van artikel 26, vierde lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 26, zevende lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft;

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 27, vierde lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft komen voor voldoening in aanmerking vorderingen tot maximaal € 100.000 per persoon als bedoeld in artikel 19 per betalingsonmachtige financiële onderneming.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 7 oktober 2008.

De Minister van Financiën,
W.J. Bos


 

 

Hoogste rente deposito